எங்கள் அறக்கட்டளையின் செயல்பாடு

 

ஏழை நோயாளிகளுக்கு அடிப்படை மருத்துவ தேவைகளை வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம். சில உபகரணங்கள் பிந்தைய மருத்துவமனை பராமரிப்புக்கு இன்றியமையாதவை மற்றும் பெரும்பாலானவை ஏழை நோயாளிகளுக்கு ஒழுக்கமான வாழ்க்கைத் தரத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன. இவை எங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள்

நிதி திரட்டுதல்

உங்கள் நன்கொடை வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது

உங்கள் நன்கொடை பின்தங்கிய நபர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் சேவைகளுக்கான அணுகலைப் பெற உதவுகிறது. ஒவ்வொரு நன்கொடையும் கணக்கிடப்படுகிறது!

உங்கள் மாதாந்திர பங்களிப்பு நம்பகமான ஆதரவை வழங்குகிறது. நீங்கள் தேவைப்படுபவர்களுக்கு சிறந்த எதிர்காலத்தை வழங்குவீர்கள்.

உபகரணங்கள் நன்கொடை

மருத்துவ உபகரணங்கள் நன்கொடை

PMPPMM இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட சில நோயாளிகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள், மருத்துவமனை படுக்கைகள், சிற்றலை மெத்தைகள், சிரிஞ்ச் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பிற தேவையான உபகரணங்கள் போன்ற மருத்துவ உபகரணங்களுடன் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் ஆதரிக்கப்படுகிறது..

PMPPMM இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட சில நோயாளிகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள், மருத்துவமனை படுக்கைகள், சிற்றலை மெத்தைகள், சிரிஞ்ச் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பிற தேவையான உபகரணங்கள் போன்ற மருத்துவ உபகரணங்களுடன் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் ஆதரிக்கப்படுகிறது..